BuildSerializedPhiên bản

public class BuildSerializedVersion
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildSerializedVersion


Lớp chứa phiên bản tuần tự hóa hiện tại của tất cả IBuildInfo . Điều này cho phép đồng bộ hóa tất cả phiên bản thông tin bản dựng của tuần tự hóa và cập nhật tất cả chúng cùng nhau nếu có thay đổi không tương thích.

Bản tóm tắt

hằng số

long VERSION

nhà thầu công cộng

BuildSerializedVersion ()

hằng số

PHIÊN BẢN

public static final long VERSION

Giá trị không đổi: 1 (0x0000000000000001)

nhà thầu công cộng

Phiên bản BuildSerialized

public BuildSerializedVersion ()