JarhostTest

public class JarHostTest
extends HostTest

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.HostTest
com.android.compatibility.common.tradefed.testtype.JarHostTest


Người chạy thử nghiệm cho các bài kiểm tra JUnit phía máy chủ. Gói bị căn chỉnh sai vì lý do tương thích lịch sử và ngược lại.

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class JarHostTest.HostTestListener

Trình nghe trình bao bọc chuyển tiếp tất cả các sự kiện ngoại trừ testRunStarted() và testRunEnded() tới trình nghe được nhúng.

Nhà thầu xây dựng công cộng

JarHostTest ()

Phương pháp công khai

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

Nhà thầu xây dựng công cộng

JarhostTest

public JarHostTest ()

Phương pháp công khai

chạy

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Chạy thử nghiệm và báo cáo kết quả cho người nghe.

Thông số
testInfo TestInformation : Đối tượng TestInformation chứa thông tin hữu ích để chạy thử nghiệm.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener của kết quả kiểm tra

Ném
DeviceNotAvailableException