NativePoc.AfterFunction

public static interface NativePoc.AfterFunction

com.android.sts.common.NativePoc.AfterFunction


Cấu trúc Lambda để chạy sau khi PoC thực thi xong nhưng trước khi xác nhận và dọn dẹp.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract void run (CommandResult res)

Phương pháp công khai

chạy

public abstract void run (CommandResult res)

Thông số
res CommandResult

Ném
Exception