مرجع اتحادیه خودرو_ارزش

مرجع اتحادیه خودرو_ارزش

#include < vehicle.h >

فیلدهای داده

int32_t int32_array [4]
شناور float_array [4]
int32_t int32_value
int64_t int64_value
شناور float_value
وسیله نقلیه_str_t str_value
وسیله_بایت_t bytes_value
وسیله_بولی_ت مقدار_بولی
وسیله نقلیه_str_t info_vin
وسیله نقلیه_str_t info_make
وسیله نقلیه_str_t info_model
int32_t info_model_year
شناور اطلاعات_سوخت_ظرفیت
شناور وسیله نقلیه_سرعت
شناور کیلومتر شمار
شناور دمای موتور_خنک کننده
شناور دمای_روغن_موتور
شناور موتور_دور در دقیقه
int32_t انتخاب دنده
int32_t gear_current_gear
int32_t ترمز دستی
int32_t is_fuel_level_low
int32_t وضعیت_رانندگی
int32_t حالت شب
int32_t سیگنال های دور
وسیله نقلیه_hvac_t hvac
شناور دمای بیرون
شناور دمای کابین

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 1494 فایل automjet.h .

مستندات میدانی

وسیله_بولی_t_ ارزش_بولی

تعریف در خط 1506 فایل automjet.h .

وسیله_بایت_ t_bytes_value

تعریف در خط 1505 فایل automjet.h .

کابین شناور_دما

تعریف در خط 1556 فایل automjet.h .

int32_t driver_status

تعریف در خط 1545 فایل automjet.h .

موتور شناور_دمای خنک کننده

تعریف در خط 1525 فایل automjet.h .

موتور شناور_روغن_دمای

تعریف در خط 1529 فایل automjet.h .

موتور شناور_rpm

تعریف در خط 1530 فایل automjet.h .

float float_array[4]

تعریف در خط 1497 فایل automjet.h .

float float_value

تعریف در خط 1503 فایل automjet.h .

int32_t gear_current_gear

تعریف در خط 1536 فایل automjet.h .

int32_t gear_selection

تعریف در خط 1534 فایل automjet.h .

تعریف در خط 1553 فایل automjet.h .

info_fuel_capacity شناور

تعریف در خط 1515 فایل automjet.h .

تعریف در خط 1510 فایل automjet.h .

خودرو_str_t اطلاعات_مدل

تعریف در خط 1511 فایل automjet.h .

int32_t info_model_year

تعریف در خط 1512 فایل automjet.h .

تعریف در خط 1509 فایل automjet.h .

int32_t int32_array[4]

حداکثر اندازه این ساختار را تعریف کنید.

تعریف در خط 1496 فایل automjet.h .

int32_t int32_value

تعریف در خط 1501 فایل automjet.h .

int64_t int64_value

تعریف در خط 1502 فایل automjet.h .

int32_t is_fuel_level_low است

تعریف در خط 1543 فایل automjet.h .

int32_t night_mode

تعریف در خط 1546 فایل automjet.h .

کیلومتر شمار شناور

تعریف در خط 1518 فایل automjet.h .

شناور بیرون_دما

تعریف در خط 1555 فایل automjet.h .

int32_t پارکینگ_ترمز

تعریف در خط 1538 فایل automjet.h .

automjet_str_t str_value

تعریف در خط 1504 فایل automjet.h .

int32_t turn_signals

تعریف در خط 1548 فایل automjet.h .

وسیله نقلیه شناور_سرعت

تعریف در خط 1517 فایل automjet.h .


مستندات این اتحادیه از فایل زیر ایجاد شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ automjet.h