مرجع ساختار خودرو_str

مرجع ساختار خودرو_str

#include < vehicle.h >

فیلدهای داده

uint8_t * داده ها
int32_t لن

توصیف همراه با جزئیات

رشته وسیله نقلیه

یک دنباله رمزگذاری شده UTF-8 از بایت ها را تعریف می کند که باید برای نمایش رشته در سرتاسر استفاده شود.

تعریف در خط 1308 فایل automjet.h .

مستندات میدانی

داده uint8_t*

تعریف در خط 1309 فایل automjet.h .

int32_t len

تعریف در خط 1310 فایل automjet.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ automjet.h