مرجع ساختار خودرو_ماژول

مرجع ساختار خودرو_ماژول

#include < vehicle.h >

فیلدهای داده

struct hw_module_t مشترک

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 1634 فایل automjet.h .

مستندات میدانی

struct hw_module_t مشترک

تعریف در خط 1635 فایل automjet.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ automjet.h