uncalibrated_event_t مرجع ساختار

uncalibrated_event_t مرجع ساختار

#include < sensors.h >

فیلدهای داده

اتحاد. اتصال {
float uncalib [3]
ساختار {
float x_uncalib
float y_uncalib
float z_uncalib
}
};
اتحاد. اتصال {
تعصب شناور [3]
ساختار {
float x_bias
شناور y_bias
float z_bias
}
};

توصیف همراه با جزئیات

داده های رویداد ژیروسکوپ و مغناطیس سنج کالیبره نشده

تعریف در خط 915 فایل sensors.h .

مستندات میدانی

اتحاد. اتصال { ... }
اتحاد. اتصال { ... }
تعصب شناور[3]

تعریف در خط 925 فایل sensors.h .

float uncalib[3]

تعریف در خط 917 فایل sensors.h .

float x_bias

تعریف در خط 927 فایل sensors.h .

float x_uncalib

تعریف در خط 919 فایل sensors.h .

شناور y_bias

تعریف در خط 928 فایل sensors.h .

float y_uncalib

تعریف در خط 920 فایل sensors.h .

float z_bias

تعریف در خط 929 فایل sensors.h .

float z_uncalib

تعریف در خط 921 فایل sensors.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ sensors.h