tv_stream_config مرجع ساختار

tv_stream_config مرجع ساختار

#include < tv_input.h >

فیلدهای داده

بین المللی stream_id
tv_stream_type_t نوع
uint32_t حداکثر_عرض_ویدئو
uint32_t حداکثر_قد_ویدیو

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 252 فایل tv_input.h .

مستندات میدانی

uint32_t max_video_height

تعریف در خط 264 فایل tv_input.h .

uint32_t max_video_width

تعریف در خط 263 فایل tv_input.h .

int stream_id

تعریف در خط 257 فایل tv_input.h .

تعریف در خط 260 فایل tv_input.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ tv_input.h