مرجع ساختار tUART_CONFIG

مرجع ساختار tUART_CONFIG

#include < config.h >

فیلدهای داده

بین المللی m_iBaudrate
بین المللی m_iDatabits
بین المللی m_iParity
بین المللی m_iStopbits

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 100 فایل config.h .

مستندات میدانی

int m_iBaudrate

تعریف در خط 101 فایل config.h .

int m_iDatabits

تعریف در خط 102 فایل config.h .

int m_iParity

تعریف در خط 103 فایل config.h .

int m_iStopbits

تعریف در خط 104 فایل config.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • external/libnfc-nci/src/include/ config.h