tNFA_PROPRIETARY_CFG مرجع ساختار

tNFA_PROPRIETARY_CFG مرجع ساختار

#include < vendor_cfg.h >

فیلدهای داده

UINT8 pro_protocol_18092_active
UINT8 pro_protocol_b_prime
UINT8 pro_protocol_dual
UINT8 pro_protocol_15693
UINT8 pro_protocol_kovio
UINT8 pro_protocol_mfc
UINT8 pro_discovery_kovio_poll
UINT8 pro_discovery_b_prime_poll
UINT8 pro_discovery_b_prime_listen

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 26 فایل vendor_cfg.h .

مستندات میدانی

UINT8 pro_discovery_b_prime_listen

تعریف در خط 37 فایل vendor_cfg.h .

UINT8 pro_discovery_b_prime_poll

تعریف در خط 36 فایل vendor_cfg.h .

UINT8 pro_discovery_kovio_poll

تعریف در خط 35 فایل vendor_cfg.h .

UINT8 pro_protocol_15693

تعریف در خط 31 فایل vendor_cfg.h .

UINT8 pro_protocol_18092_active

تعریف در خط 28 فایل vendor_cfg.h .

UINT8 pro_protocol_b_prime

تعریف در خط 29 فایل vendor_cfg.h .

UINT8 pro_protocol_dual

تعریف در خط 30 فایل vendor_cfg.h .

UINT8 pro_protocol_kovio

تعریف در خط 32 فایل vendor_cfg.h .

UINT8 pro_protocol_mfc

تعریف در خط 33 فایل vendor_cfg.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: