مرجع ساختار tBT_UUID

مرجع ساختار tBT_UUID

#include < bt_types.h >

فیلدهای داده

UINT16 لن
اتحاد. اتصال {
UINT16 uuid16
UINT32 uuid32
UINT8 uuid128 [ MAX_UUID_SIZE ]
} uu

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 398 فایل bt_types.h .

مستندات میدانی

لنز UINT16

تعریف در خط 404 فایل bt_types.h .

اتحادیه { ... } uu
UINT8 uuid128[ MAX_UUID_SIZE ]

تعریف در خط 410 فایل bt_types.h .

UINT16 uuid16

تعریف در خط 408 فایل bt_types.h .

UINT32 uuid32

تعریف در خط 409 فایل bt_types.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: