tBLE_BD_ADDR مرجع ساختار

tBLE_BD_ADDR مرجع ساختار

#include < bt_types.h >

فیلدهای داده

tBLE_ADDR_TYPE نوع
BD_ADDR bda

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 506 فایل bt_types.h .

مستندات میدانی

تعریف در خط 509 فایل bt_types.h .

تعریف در خط 508 فایل bt_types.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: