status_response_t مرجع ساختار

status_response_t مرجع ساختار

#include < context_hub.h >

فیلدهای داده

int32_t نتیجه

توصیف همراه با جزئیات

تعاریف بارهای پیام، به hub_messages_e مراجعه کنید

تعریف در خط 250 فایل context_hub.h .

مستندات میدانی

نتیجه int32_t

تعریف در خط 251 فایل context_hub.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
،

status_response_t مرجع ساختار

status_response_t مرجع ساختار

#include < context_hub.h >

فیلدهای داده

int32_t نتیجه

توصیف همراه با جزئیات

تعاریف بارهای پیام، به hub_messages_e مراجعه کنید

تعریف در خط 250 فایل context_hub.h .

مستندات میدانی

نتیجه int32_t

تعریف در خط 251 فایل context_hub.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: