sensors_vec_t مرجع ساختار

sensors_vec_t مرجع ساختار

#include < sensors.h >

فیلدهای داده

اتحاد. اتصال {
float v [3]
ساختار {
شناور x
شناور y
شناور z
}
ساختار {
آزیموت شناور
زمین شناور
رول شناور
}
};
int8_t وضعیت
uint8_t رزرو شده [3]

توصیف همراه با جزئیات

داده های رویداد حسگر

تعریف در خط 894 فایل sensors.h .

مستندات میدانی

اتحاد. اتصال { ... }
آزیموت شناور

تعریف در خط 903 فایل sensors.h .

زمین شناور

تعریف در خط 904 فایل sensors.h .

uint8_t رزرو شده[3]

تعریف در خط 909 فایل sensors.h .

رول شناور

تعریف در خط 905 فایل sensors.h .

وضعیت int8_t

تعریف در خط 908 فایل sensors.h .

float v[3]

تعریف در خط 896 فایل sensors.h .

شناور x

تعریف در خط 898 فایل sensors.h .

شناور y

تعریف در خط 899 فایل sensors.h .

شناور z

تعریف در خط 900 فایل sensors.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ sensors.h