radio_module مرجع ساختار

radio_module مرجع ساختار

#include < radio.h >

فیلدهای داده

struct hw_module_t مشترک

توصیف همراه با جزئیات

هر ماژول سخت افزاری باید ساختار داده ای به نام HAL_MODULE_INFO_SYM داشته باشد و فیلدهای این ساختار داده باید با hw_module_t و سپس اطلاعات خاص ماژول شروع شود.

تعریف در خط 60 فایل radio.h .

مستندات میدانی

struct hw_module_t مشترک

تعریف در خط 61 فایل radio.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ radio.h