مرجع ساختار nvram_module

مرجع ساختار nvram_module

#include < nvram.h >

فیلدهای داده

hw_module_t مشترک

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 36 فایل nvram.h .

مستندات میدانی

hw_module_t رایج است

روش های متداول nvram_module . این باید اولین عضو nvram_module باشد زیرا کاربران این ساختار در زمینه‌هایی که مشخص است hw_module_t به یک nvram_module ارجاع می‌دهد، نشانگر hw_module_t را به nvram_module ارسال می‌کنند.

تعریف در خط 43 فایل nvram.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ nvram.h