nfc_tag_module_t مرجع ساختار

nfc_tag_module_t مرجع ساختار

#include < nfc_tag.h >

فیلدهای داده

struct hw_module_t مشترک

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 34 فایل nfc_tag.h .

مستندات میدانی

struct hw_module_t مشترک

روش های رایج ماژول تگ NFC این باید اولین عضو nfc_tag_module_t باشد زیرا کاربران این ساختار در زمینه‌هایی که مشخص است hw_module_t به یک nfc_tag_module_t اشاره می‌کند، نشانگر hw_module_t را به nfc_tag_module_t ارسال می‌کنند.

تعریف در خط 41 فایل nfc_tag.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ nfc_tag.h