nfc_nci_module_t مرجع ساختار

nfc_nci_module_t مرجع ساختار

#include < nfc.h >

فیلدهای داده

struct hw_module_t مشترک

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 62 فایل nfc.h.

مستندات میدانی

struct hw_module_t مشترک

روش های رایج ماژول NFC NCI. این باید اولین عضو nfc_nci_module_t باشد زیرا کاربران این ساختار در زمینه هایی که مشخص است hw_module_t به یک nfc_nci_module_t اشاره می کند، نشانگر hw_module_t را به nfc_nci_module_t ارسال می کنند.

تعریف در خط 69 فایل nfc.h.


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ nfc.h