مرجع ساختار meta_data_event

مرجع ساختار meta_data_event

#include < sensors.h >

فیلدهای داده

int32_t چی
int32_t سنسور

توصیف همراه با جزئیات

داده های رویداد متا داده

تعریف در خط 937 فایل sensors.h .

مستندات میدانی

سنسور int32_t

تعریف در خط 939 فایل sensors.h .

int32_t what

تعریف در خط 938 فایل sensors.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ sensors.h