مرجع ساختار memtrack_record

مرجع ساختار memtrack_record

#include < memtrack.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه_در_بایت
بدون امضا پرچم ها

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 73 فایل memtrack.h .

مستندات میدانی

پرچم های بین المللی بدون امضا

تعریف در خط 75 فایل memtrack.h .

اندازه_t اندازه_در_بایت

تعریف در خط 74 فایل memtrack.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ memtrack.h