local_time_debug_event مرجع ساختار

local_time_debug_event مرجع ساختار

#include < local_time_hal.h >

فیلدهای داده

int64_t local_timesync_event_id
int64_t زمان محلی

توصیف همراه با جزئیات

ساختاری که برای جمع‌آوری داده‌های همگام‌سازی سطح پایین در یک محیط آزمایشگاهی استفاده می‌شود. اکثر پیاده سازی های HAL هرگز به این ساختار نیاز ندارند.

تعریف در خط 43 فایل local_time_hal.h .

مستندات میدانی

int64_t local_time

تعریف در خط 45 فایل local_time_hal.h .

int64_t local_timesync_event_id

تعریف در خط 44 فایل local_time_hal.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: