load_app_request_t مرجع ساختار

load_app_request_t مرجع ساختار

#include < context_hub.h >

فیلدهای داده

struct nano_app_binary_t app_binary

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 262 فایل context_hub.h .

مستندات میدانی

struct nano_app_binary_t app_binary

تعریف در خط 263 فایل context_hub.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: