مرجع ساختار keymaster_rsa_keygen_params_t

مرجع ساختار keymaster_rsa_keygen_params_t

#include < keymaster_common.h >

فیلدهای داده

uint32_t مدول_اندازه
uint64_t عمومی_نما

توصیف همراه با جزئیات

پارامترهای مورد نیاز برای تولید یک کلید RSA.

تعریف در خط 124 فایل keymaster_common.h .

مستندات میدانی

uint32_t modulus_size

تعریف در خط 125 فایل keymaster_common.h .

uint64_t public_exponent

تعریف در خط 126 فایل keymaster_common.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: