مرجع ساختار keymaster_ec_keygen_params_t

مرجع ساختار keymaster_ec_keygen_params_t

#include < keymaster_common.h >

فیلدهای داده

uint32_t اندازه میدان

توصیف همراه با جزئیات

پارامترهای مورد نیاز برای تولید یک کلید EC.

اندازه فیلد تنها پارامتر در نسخه 2 است. اندازه ها با این منحنی های مورد نیاز مطابقت دارند:

192 = NIST P-192 224 = NIST P-224 256 = NIST P-256 384 = NIST P-384 521 = NIST P-521

پارامترهای این منحنی ها در: http://www.nsa.gov/ia/_files/nist-routines.pdf در فصل 4 موجود است.

تعریف در خط 156 فایل keymaster_common.h .

مستندات میدانی

uint32_t field_size

تعریف در خط 157 فایل keymaster_common.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: