مرجع ساختار keymaster_dsa_sign_params_t

مرجع ساختار keymaster_dsa_sign_params_t

#include < keymaster_common.h >

فیلدهای داده

keymaster_digest_algorithm_t digest_type

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 176 فایل keymaster_common.h .

مستندات میدانی

تعریف در خط 177 فایل keymaster_common.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: