مرجع ساختار keymaster_cert_chain_t

مرجع ساختار keymaster_cert_chain_t

#include < keymaster_defs.h >

فیلدهای داده

keymaster_blob_t * ورودی های
اندازه_t ورودی_شمار

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 320 فایل keymaster_defs.h .

مستندات میدانی

keymaster_blob_t * ورودی ها

تعریف در خط 321 فایل keymaster_defs.h .

اندازه_t ورودی_شمار

تعریف در خط 322 فایل keymaster_defs.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: