مرجع ساختار hwc_region

مرجع ساختار hwc_region

#include < hwcomposer_defs.h >

فیلدهای داده

اندازه_t numRects
hwc_rect_t const * رکت می کند

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 75 فایل hwcomposer_defs.h .

مستندات میدانی

size_t numRects

تعریف در خط 76 فایل hwcomposer_defs.h .

hwc_rect_t const* rects

تعریف در خط 77 فایل hwcomposer_defs.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: