hwc_rect مرجع ساختار

hwc_rect مرجع ساختار

#include < hwcomposer_defs.h >

فیلدهای داده

بین المللی ترک کرد
بین المللی بالا
بین المللی درست
بین المللی پایین

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 68 فایل hwcomposer_defs.h .

مستندات میدانی

پایین

تعریف در خط 72 فایل hwcomposer_defs.h .

int سمت چپ

تعریف در خط 69 فایل hwcomposer_defs.h .

int حق

تعریف در خط 71 فایل hwcomposer_defs.h .

int top

تعریف در خط 70 فایل hwcomposer_defs.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: