مرجع ساختار hwc_module

مرجع ساختار hwc_module

#include < hwcomposer.h >

فیلدهای داده

struct hw_module_t مشترک

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 474 فایل hwcomposer.h .

مستندات میدانی

struct hw_module_t مشترک

روش های متداول ماژول آهنگساز سخت افزار. این باید اولین عضو hwc_module باشد زیرا کاربران این ساختار در زمینه‌هایی که مشخص است hw_module_t به یک hwc_module اشاره می‌کند، نشانگر hw_module_t را به hwc_module ارسال می‌کنند.

تعریف در خط 481 فایل hwcomposer.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: