مرجع ساختار hwc_color

مرجع ساختار hwc_color

#include < hwcomposer_defs.h >

فیلدهای داده

uint8_t r
uint8_t g
uint8_t ب
uint8_t آ

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 54 فایل hwcomposer_defs.h .

مستندات میدانی

uint8_t a

تعریف در خط 58 فایل hwcomposer_defs.h .

uint8_t ب

تعریف در خط 57 فایل hwcomposer_defs.h .

uint8_t g

تعریف در خط 56 فایل hwcomposer_defs.h .

uint8_t r

تعریف در خط 55 فایل hwcomposer_defs.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: