hdmi_cec_module مرجع ساختار

hdmi_cec_module مرجع ساختار

#include < hdmi_cec.h >

فیلدهای داده

struct hw_module_t مشترک

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 287 فایل hdmi_cec.h .

مستندات میدانی

struct hw_module_t مشترک

روش های متداول ماژول HDMI CEC. این باید اولین عضو hdmi_cec_module باشد زیرا کاربران این ساختار در زمینه‌هایی که مشخص است hw_module_t به یک hdmi_cec_module اشاره می‌کند، نشانگر hw_module_t را به hdmi_cec_module ارسال می‌کنند.

تعریف در خط 293 فایل hdmi_cec.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ hdmi_cec.h