gralloc_module_t مرجع ساختار

gralloc_module_t مرجع ساختار

#include < gralloc.h >

فیلدهای داده

struct hw_module_t مشترک
int(* registerBuffer )(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t handle)
int(* unregisterBuffer )(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t handle)
int(* قفل )(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t handle, int usage, int l, int t, int w, int h, void **vaddr)
int(* باز کردن قفل )(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t handle)
int(* اجرا )(struct gralloc_module_t const *module, int operation,...)
int(* lock_ycbcr )(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t handle, int usage, int l, int t, int w, int h, struct android_ycbcr *ycbcr)
int(* lockAsync )(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t handle, int usage, int l, int t, int w, int h, void **vaddr, int fenceFd)
int(* unlockAsync )(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t handle, int *fenceFd)
int(* lockAsync_ycbcr )(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t handle, int usage, int l, int t, int w, int h, struct android_ycbcr *ycbcr, int fenceFd)
خالی * Reserved_proc [3]

توصیف همراه با جزئیات

هر ماژول سخت افزاری باید ساختار داده ای به نام HAL_MODULE_INFO_SYM داشته باشد و فیلدهای این ساختار داده باید با hw_module_t و سپس اطلاعات خاص ماژول شروع شود.

تعریف در خط 155 فایل gralloc.h .

مستندات میدانی

struct hw_module_t مشترک

تعریف در خط 156 فایل gralloc.h .

int(* lock)(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t handle, int usage, int l, int t, int w, int h, void **vaddr)

تعریف در خط 226 فایل gralloc.h .

int(* lock_ycbcr)(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t handle, int usage, int l, int t, int w, int h, struct android_ycbcr *ycbcr)

تعریف در خط 265 فایل gralloc.h .

int(* lockAsync)(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t handle, int usage, int l, int t, int w, int h, void **vaddr, int fenceFd)

تعریف در خط 280 فایل gralloc.h .

int(* lockAsync_ycbcr)(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t handle, int usage, int l, int t, int w, int h, struct android_ycbcr *ycbcr, int fenceFd)

تعریف در خط 310 فایل gralloc.h .

int(* perform)(struct gralloc_module_t const *module, int operation,...)

تعریف در خط 242 فایل gralloc.h .

int(* registerBuffer)(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t handle)

تعریف در خط 173 فایل gralloc.h .

void* reserved_proc[3]

تعریف در خط 316 فایل gralloc.h .

int(* unlock)(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t handle)

تعریف در خط 237 فایل gralloc.h .

int(* unlockAsync)(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t handle, int *fenceFd)

تعریف در خط 296 فایل gralloc.h .

int(* unregisterBuffer)(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t handle)

تعریف در خط 188 فایل gralloc.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ gralloc.h