انگشت نگاری_removed Struct Reference

انگشت نگاری_removed Struct Reference

#include < fingerprint.h >

فیلدهای داده

انگشت_انگشت_id_t انگشت

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 92 فایل fingerprint.h .

مستندات میدانی


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: