مرجع ساختار انگشت انگشت نگاری_acquired

مرجع ساختار انگشت انگشت نگاری_acquired

#include < fingerprint.h >

فیلدهای داده

انگشت نگاری_اکتسابی_اطلاعات_t اطلاعات به دست آمده

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 96 فایل fingerprint.h .

مستندات میدانی


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: