effect_param_s مرجع ساختار

effect_param_s مرجع ساختار

#include < audio_effect.h >

فیلدهای داده

int32_t وضعیت
uint32_t psize
uint32_t vsize
کاراکتر داده ها []

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 892 فایل audio_effect.h .

مستندات میدانی

داده کاراکتر[]

تعریف در خط 896 فایل audio_effect.h .

uint32_t psize

تعریف در خط 894 فایل audio_effect.h .

وضعیت int32_t

تعریف در خط 893 فایل audio_effect.h .

uint32_t vsize

تعریف در خط 895 فایل audio_effect.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: