مرجع ساختار effect_interface_s

مرجع ساختار effect_interface_s

#include < audio_effect.h >

فیلدهای داده

int32_t(* فرآیند )( effect_handle_t self، audio_buffer_t *inBuffer، audio_buffer_t *outBuffer)
int32_t(* فرمان )( effect_handle_t self، uint32_t cmdCode، uint32_t cmdSize، void *pCmdData، uint32_t *replySize، void *pReplyData)
int32_t(* get_descriptor )( effect_handle_t self, effect_descriptor_t *pDescriptor)
int32_t(* process_reverse )( effect_handle_t self, audio_buffer_t *inBuffer, audio_buffer_t *outBuffer)

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 286 فایل audio_effect.h .

مستندات میدانی

دستور int32_t(*)( effect_handle_t self، uint32_t cmdCode، uint32_t cmdSize، void *pCmdData، uint32_t *replySize، void *pReplyData)

تعریف در خط 356 فایل audio_effect.h .

int32_t(* get_descriptor)( effect_handle_t self, effect_descriptor_t *pDescriptor)

تعریف در خط 381 فایل audio_effect.h .

int32_t(* process)( effect_handle_t self, audio_buffer_t *inBuffer, audio_buffer_t *outBuffer)

تعریف در خط 322 فایل audio_effect.h .

int32_t(* process_reverse)( effect_handle_t self, audio_buffer_t *inBuffer, audio_buffer_t *outBuffer)

تعریف در خط 411 فایل audio_effect.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: