مرجع ساختار effect_descriptor_s

مرجع ساختار effect_descriptor_s

#include < audio_effect.h >

فیلدهای داده

effect_uuid_t نوع
effect_uuid_t uuid
uint32_t apiVersion
uint32_t پرچم ها
uint16_t cpuLoad
uint16_t استفاده از حافظه
کاراکتر نام [ EFFECT_STRING_LEN_MAX ]
کاراکتر اجراکننده [ EFFECT_STRING_LEN_MAX ]

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 70 فایل audio_effect.h .

مستندات میدانی

uint32_t apiVersion

تعریف در خط 73 فایل audio_effect.h .

uint16_t cpuLoad

تعریف در خط 75 فایل audio_effect.h .

پرچم های uint32_t

تعریف در خط 74 فایل audio_effect.h .

پیاده‌کننده کاراکتر[ EFFECT_STRING_LEN_MAX ]

تعریف در خط 78 فایل audio_effect.h .

استفاده از حافظه uint16_t

تعریف در خط 76 فایل audio_effect.h .

نام کاراکتر[ EFFECT_STRING_LEN_MAX ]

تعریف در خط 77 فایل audio_effect.h .

تعریف در خط 71 فایل audio_effect.h .

تعریف در خط 72 فایل audio_effect.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: