مرجع ساختار dynamic_sensor_meta_event

مرجع ساختار dynamic_sensor_meta_event

#include < sensors.h >

فیلدهای داده

int32_t متصل
int32_t رسیدگی
const struct sensor_t * سنسور
uint8_t uuid [16]

توصیف همراه با جزئیات

رویداد متا سنسور پویا. برای جزئیات بیشتر به شرح نوع SENSOR_TYPE_DYNAMIC_SENSOR_META مراجعه کنید.

تعریف در خط 946 فایل sensors.h .

مستندات میدانی

int32_t متصل است

تعریف در خط 947 فایل sensors.h .

دسته int32_t

تعریف در خط 948 فایل sensors.h .

const struct sensor_t * سنسور

تعریف در خط 949 فایل sensors.h .

uint8_t uuid[16]

تعریف در خط 950 فایل sensors.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ sensors.h