referenceir_freq_range مرجع ساختار

referenceir_freq_range مرجع ساختار

#include < consumerir.h >

فیلدهای داده

بین المللی دقیقه
بین المللی حداکثر

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 29 از فایل customersir.h .

مستندات میدانی

int max

تعریف در خط 31 فایل consumerir.h .

int min

تعریف در خط 30 فایل consumerir.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: