cec_message مرجع ساختار

cec_message مرجع ساختار

#include < hdmi_cec.h >

فیلدهای داده

cec_logical_address_t آغازگر
cec_logical_address_t مقصد
اندازه_t طول
کاراکتر بدون امضا بدنه [ CEC_MESSAGE_BODY_MAX_LENGTH ]

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 232 فایل hdmi_cec.h .

مستندات میدانی

بدنه نویسه بدون علامت[ CEC_MESSAGE_BODY_MAX_LENGTH ]

تعریف در خط 241 فایل hdmi_cec.h .

تعریف در خط 237 فایل hdmi_cec.h .

تعریف در خط 234 فایل hdmi_cec.h .

اندازه_t طول

تعریف در خط 240 فایل hdmi_cec.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ hdmi_cec.h