camera3_shutter_msg مرجع ساختار

camera3_shutter_msg مرجع ساختار

#include < camera3.h >

فیلدهای داده

uint32_t قاب_شماره
uint64_t مهر زمانی

توصیف همراه با جزئیات

camera3_shutter_msg_t:

محتوای پیام برای CAMERA3_MSG_SHUTTER

تعریف فایل camera3.h در خط 2007 .

مستندات میدانی

uint32_t قاب_شماره

شماره فریم درخواستی که قرار گرفتن در معرض یا پردازش مجدد را آغاز کرده است.

تعریف فایل camera3.h در خط 2011 .

مهر زمانی uint64_t

مهر زمانی برای شروع ضبط. برای درخواست پردازش مجدد، این باید شروع ثبت تصویر ورودی باشد. این باید با مهر زمان شروع قرار گرفتن در معرض حسگر فراداده نتیجه ضبط مطابقت داشته باشد.

تعریف فایل camera3.h در خط 2018 .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ camera3.h