camera3_error_msg مرجع ساختار

camera3_error_msg مرجع ساختار

#include < camera3.h >

فیلدهای داده

uint32_t قاب_شماره
camera3_stream_t * error_stream
بین المللی کد خطا

توصیف همراه با جزئیات

camera3_error_msg_t:

محتوای پیام برای CAMERA3_MSG_ERROR

تعریف در خط 1982 فایل camera3.h .

مستندات میدانی

int error_code

کد این خطا؛ یکی از مقادیر enum CAMERA_MSG_ERROR.

تعریف در خط 1998 فایل camera3.h .

camera3_stream_t * error_stream

اشاره به جریانی که شکست داشت. اگر جریان برای خطا قابل اعمال نباشد، NULL.

تعریف فایل camera3.h در خط 1993 .

uint32_t قاب_شماره

شماره فریم درخواستی که خطا روی آن اعمال می شود. 0 اگر شماره فریم برای خطا قابل استفاده نباشد.

تعریف فایل camera3.h در خط 1987 .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ camera3.h