camera2_jpeg_blob مرجع ساختار

camera2_jpeg_blob مرجع ساختار

#include < camera2.h >

فیلدهای داده

uint16_t jpeg_blob_id
uint32_t jpeg_size

توصیف همراه با جزئیات

هدر انتقال برای بافرهای فشرده JPEG در جریان های خروجی.

برای گرفتن تصاویر JPEG، یک جریان با استفاده از قالب پیکسلی HAL_PIXEL_FORMAT_BLOB ایجاد می‌شود و از فیلد فراداده استاتیک android.jpeg.maxSize به عنوان اندازه بافر استفاده می‌شود. از آنجایی که تصاویر JPEG فشرده دارای اندازه متغیر هستند، HAL باید اندازه نهایی تصویر فشرده شده را با استفاده از این ساختار در بافر جریان خروجی درج کند. قسمت JPEG blob ID باید روی CAMERA2_JPEG_BLOB_ID تنظیم شود.

هدر انتقال باید در انتهای بافر جریان خروجی JPEG باشد. این بدان معناست که jpeg_blob_id باید از بایت [android.jpeg.maxSize - sizeof(camera2_jpeg_blob)] شروع شود. هر HAL با استفاده از این هدر انتقال باید آن را در android.jpeg.maxSize در نظر بگیرد. داده های JPEG خود از بایت[0] شروع می شود و باید jpeg_size بایت باشد.

تعریف در خط 146 فایل camera2.h .

مستندات میدانی

uint16_t jpeg_blob_id

تعریف در خط 147 فایل camera2.h .

uint32_t jpeg_size

تعریف در خط 148 فایل camera2.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ camera2.h