مرجع ساختار buffer_provider_s

مرجع ساختار buffer_provider_s

#include < audio_effect.h >

فیلدهای داده

buffer_function_t getBuffer
buffer_function_t انتشار بافر
خالی * کوکی

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 803 فایل audio_effect.h .

مستندات میدانی

کوکی void*

تعریف در خط 806 فایل audio_effect.h .

تعریف در خط 804 فایل audio_effect.h .

buffer_function_t releaseBuffer

تعریف در خط 805 فایل audio_effect.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: