مرجع ساختار btsock_interface_t

مرجع ساختار btsock_interface_t

#include < bt_sock.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
bt_status_t (* گوش دادن
bt_status_t (* اتصال _

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 49 فایل bt_sock.h .

مستندات میدانی

bt_status_t (* connect)(const bt_bdaddr_t *bd_addr، نوع btsock_type_t ، const uint8_t *uuid، کانال int، int *sock_fd، پرچم های int، int callingUid)

به یک کانال RFCOMM UUID دستگاه راه دور متصل شوید، سوکت fd را برمی‌گرداند که از آن btsock_connect_signal و یک سوکت جدید fd که باید پذیرفته شود، هنگام اتصال خوانده می‌شود. callingUid UID برنامه ای است که سوکت را درخواست می کند. این برای اهداف حسابداری ترافیک استفاده می شود.

تعریف در خط 71 فایل bt_sock.h .

bt_status_t (* listen)( نوع btsock_type_t ، const char *service_name، const uint8_t *service_uuid، int channel، int *sock_fd، int flags، int callingUid)

به یک UUID یا کانال RFCOMM گوش دهید. سوکت fd را برمی‌گرداند که هنگام اتصال دستگاه راه دور، btsock_connect_signal را می‌توان خواند. اگر نه یک UUID و نه یک کانال ارائه شده باشد، یک کانال اختصاص داده می شود و یک رکورد سرویس می تواند ایجاد شود که شماره کانال را برای create_sdp_record(...) در bt_sdp ارائه می کند. callingUid UID برنامه ای است که سوکت را درخواست می کند. این برای اهداف حسابداری ترافیک استفاده می شود.

تعریف در خط 62 فایل bt_sock.h .

اندازه_t اندازه

به اندازه این ساختار تنظیم کنید

تعریف در خط 51 فایل bt_sock.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_sock.h