btrc_player_setting_text_t مرجع ساختار

btrc_player_setting_text_t مرجع ساختار

#include < bt_rc.h >

فیلدهای داده

uint8_t شناسه
uint8_t متن [ BTRC_MAX_ATTR_STR_LEN ]

توصیف همراه با جزئیات

تعریف در خط 144 فایل bt_rc.h .

مستندات میدانی

شناسه uint8_t

تعریف در خط 145 فایل bt_rc.h .

متن uint8_t[ BTRC_MAX_ATTR_STR_LEN ]

تعریف در خط 146 فایل bt_rc.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_rc.h