btrc_callbacks_t مرجع ساختار

btrc_callbacks_t مرجع ساختار

#include < bt_rc.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
btrc_remote_features_callback remote_features_cb
btrc_get_play_status_callback get_play_status_cb
btrc_list_player_app_attr_callback list_player_app_attr_cb
btrc_list_player_app_values_callback list_player_app_values_cb
btrc_get_player_app_value_callback get_player_app_value_cb
btrc_get_player_app_attrs_text_callback get_player_app_attrs_text_cb
btrc_get_player_app_values_text_callback get_player_app_values_text_cb
btrc_set_player_app_value_callback set_player_app_value_cb
btrc_get_element_attr_callback get_element_attr_cb
btrc_register_notification_callback register_notification_cb
btrc_volume_change_callback volume_change_cb
btrc_passthrough_cmd_callback passthrough_cmd_cb

توصیف همراه با جزئیات

ساختار بازگشت به تماس هدف BT-RC.

تعریف در خط 205 فایل bt_rc.h .

مستندات میدانی

btrc_get_element_attr_callback get_element_attr_cb

تعریف در خط 216 فایل bt_rc.h .

تعریف در خط 209 فایل bt_rc.h .

btrc_get_player_app_attrs_text_callback get_player_app_attrs_text_cb

تعریف در خط 213 فایل bt_rc.h .

btrc_get_player_app_value_callback get_player_app_value_cb

تعریف در خط 212 فایل bt_rc.h .

btrc_get_player_app_values_text_callback get_player_app_values_text_cb

تعریف در خط 214 فایل bt_rc.h .

btrc_list_player_app_attr_callback list_player_app_attr_cb

تعریف در خط 210 فایل bt_rc.h .

btrc_list_player_app_values_callback list_player_app_values_cb

تعریف در خط 211 فایل bt_rc.h .

تعریف در خط 219 فایل bt_rc.h .

btrc_register_notification_callback register_notification_cb

تعریف در خط 217 فایل bt_rc.h .

تعریف در خط 208 فایل bt_rc.h .

btrc_set_player_app_value_callback set_player_app_value_cb

تعریف در خط 215 فایل bt_rc.h .

اندازه_t اندازه

تنظیم روی sizeof (BtRcCallbacks)

تعریف در خط 207 فایل bt_rc.h .

تعریف در خط 218 فایل bt_rc.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_rc.h