مرجع ساختار btmce_mas_instance_t

مرجع ساختار btmce_mas_instance_t

#include < bt_mce.h >

فیلدهای داده

بین المللی شناسه
بین المللی scn
بین المللی msg_types
کاراکتر * p_name

توصیف همراه با جزئیات

شرح نمونه MAS

تعریف در خط 23 فایل bt_mce.h .

مستندات میدانی

شناسه بین المللی

تعریف در خط 25 فایل bt_mce.h .

int msg_types

تعریف در خط 27 فایل bt_mce.h .

char* p_name

تعریف در خط 28 فایل bt_mce.h .

int scn

تعریف در خط 26 فایل bt_mce.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_mce.h