مرجع ساختار bthl_interface_t

مرجع ساختار bthl_interface_t

#include < bt_hl.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
bt_status_t (* init )( bthl_callbacks_t *callbacks)
bt_status_t (* register_application )( bthl_reg_param_t *p_reg_param، int *app_id)
bt_status_t (* unregister_application )(int app_id)
bt_status_t (* connect_channel )(int app_id، bt_bdaddr_t *bd_addr، int mdep_cfg_index، int *channel_id)
bt_status_t (* destruct_channel )(int channel_id)
خالی(* پاکسازی ) (باطل)

توصیف همراه با جزئیات

رابط استاندارد BT-HL را نشان می دهد.

تعریف در خط 93 فایل bt_hl.h .

مستندات میدانی

void(* پاکسازی)(باطل)

پاسخ تماس Bthl را ببندید

تعریف در خط 116 فایل bt_hl.h .

bt_status_t (* connect_channel)(int app_id، bt_bdaddr_t *bd_addr، int mdep_cfg_index، int *channel_id)

اتصال کانال

تعریف در خط 110 فایل bt_hl.h .

bt_status_t (*struct_channel)(int channel_id)

کانال را از بین ببرید

تعریف در خط 113 فایل bt_hl.h .

bt_status_t (* init) ( bthl_callbacks_t *callbacks)

تماس های Bthl را ثبت کنید

تعریف در خط 101 فایل bt_hl.h .

bt_status_t (* register_application) ( bthl_reg_param_t *p_reg_param، int *app_id)

ثبت نام برنامه HL

تعریف در خط 104 فایل bt_hl.h .

اندازه_t اندازه

تنظیم روی sizeof(bthl_interface_t)

تعریف در خط 96 فایل bt_hl.h .

bt_status_t (* unregister_application)(int app_id)

برنامه HL را لغو ثبت کنید

تعریف در خط 107 فایل bt_hl.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است:
  • hardware/libhardware/include/hardware/ bt_hl.h