bthf_client_interface_t مرجع ساختار

bthf_client_interface_t مرجع ساختار

#include < bt_hf_client.h >

فیلدهای داده

اندازه_t اندازه
bt_status_t (* init )( bthf_client_callbacks_t * callbacks)
bt_status_t (* اتصال )(bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* قطع اتصال )(bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* connect_audio )(bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* disconnect_audio )(bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* start_voice_cognition )(باطل)
bt_status_t (* stop_voice_cognition )(باطل)
bt_status_t (* volume_control )( نوع bthf_client_volume_type_t ، int volume)
bt_status_t (* شماره گیری )(تعداد کاراکتر *شماره)
bt_status_t (* dial_memory )(Int location)
bt_status_t (* handle_call_action )( اقدام bthf_client_call_action_t ، int idx)
bt_status_t (* query_current_calls )(باطل)
bt_status_t (* query_current_operator_name )(باطل)
bt_status_t (* retrieve_subscriber_info )(باطل)
bt_status_t (* send_dtmf )(کد کاراکتر)
bt_status_t (* request_last_voice_tag_number )(باطل)
خالی(* پاکسازی ) (باطل)
bt_status_t (* send_at_cmd )(int cmd، int val1، int val2، const char *arg)

توصیف همراه با جزئیات

رابط استاندارد BT-HF را نشان می دهد.

تعریف در خط 297 فایل bt_hf_client.h .

مستندات میدانی

void(* پاکسازی)(باطل)

رابط را می بندد.

تعریف در خط 355 فایل bt_hf_client.h .

bt_status_t (* connect)(bt_bdaddr_t *bd_addr)

اتصال به دروازه صوتی

تعریف در خط 307 فایل bt_hf_client.h .

bt_status_t (* connect_audio)(bt_bdaddr_t *bd_addr)

یک اتصال صوتی ایجاد کنید

تعریف در خط 313 فایل bt_hf_client.h .

bt_status_t (* شماره گیری) (تغییر کاراکتر *شماره)

برقراری تماس با شماره یک شماره اگر شماره NULL باشد آخرین شماره تماس گرفته می شود (معروف به شماره گیری مجدد)

تعریف در خط 329 فایل bt_hf_client.h .

bt_status_t (* dial_memory)(int location)

برقراری تماس با شماره مشخص شده توسط مکان (شماره گیری سریع)

تعریف در خط 332 فایل bt_hf_client.h .

bt_status_t (* قطع ارتباط)(bt_bdaddr_t *bd_addr)

از دروازه صوتی جدا شوید

تعریف در خط 310 فایل bt_hf_client.h .

bt_status_t (* disconnect_audio)(bt_bdaddr_t *bd_addr)

اتصال صوتی را ببندید

تعریف در خط 316 فایل bt_hf_client.h .

bt_status_t (* handle_call_action)( اقدام bthf_client_call_action_t ، int idx)

انجام عمل مربوط به تماس مشخص شده idx فقط برای کنش مرتبط با کنترل تماس پیشرفته محدود شده است

تعریف در خط 337 فایل bt_hf_client.h .

bt_status_t (* init) ( bthf_client_callbacks_t *callbacks)

تماس های BtHf را ثبت کنید

تعریف در خط 304 فایل bt_hf_client.h .

bt_status_t (* query_current_calls)(void)

لیست پرس و جو از تماس های جاری

تعریف در خط 340 فایل bt_hf_client.h .

bt_status_t (* query_current_operator_name)(void)

نام پرس و جو اپراتور انتخاب شده فعلی

تعریف در خط 343 فایل bt_hf_client.h .

bt_status_t (* request_last_voice_tag_number) (باطل)

یک شماره تلفن از AG مربوط به آخرین برچسب صوتی ضبط شده درخواست کنید

تعریف در خط 352 فایل bt_hf_client.h .

bt_status_t (* retrieve_subscriber_info)(باطل)

بازیابی اطلاعات مشترک

تعریف در خط 346 فایل bt_hf_client.h .

bt_status_t (* send_at_cmd)(int cmd، int val1، int val2، const char *arg)

دستور AT را ارسال کنید.

تعریف در خط 358 فایل bt_hf_client.h .

bt_status_t (* send_dtmf) (کد کاراکتر)

ارسال کد DTMF

تعریف در خط 349 فایل bt_hf_client.h .

اندازه_t اندازه

تنظیم به sizeof (BtHfClientInterface)

تعریف در خط 300 فایل bt_hf_client.h .

bt_status_t (* start_voice_cognition) (باطل)

تشخیص صدا را شروع کنید

تعریف در خط 319 فایل bt_hf_client.h .

bt_status_t (* stop_voice_cognition) (باطل)

توقف تشخیص صدا

تعریف در خط 322 فایل bt_hf_client.h .

bt_status_t (* volume_control) (نوع bthf_client_volume_type_t ، int volume)

کنترل صدا

تعریف در خط 325 فایل bt_hf_client.h .


مستندات این ساختار از فایل زیر تولید شده است: